Přechodné opatření k diagnostice GDM

Česká diabetologická společnost přijala v dubnu 2014 nová mezinárodní diagnostická kritéria pro GDM. Česká společnost klinické biochemie je přijala v červenci 2014, laboratoře by tedy již neměly odmítat stanovení glykémie v 60. min oGTT. Vedení Gynekologické a porodnické společnosti nová kritéria zatím odmítá, proto v praxi dochází k tomu, že gynekologové odesílají k diabetologické péči pacientky s GDM zjištěným na základě původních kritérií, avšak diabetologové, pro které je doporučení jejich odborné společnosti závazné, přijímají pacientky do péče již na základě nových kritérií.

Tato situace je pro pacientky i jejich ošetřující lékaře nepříjemná, proto doufáme, že bude přechodná. Do doby, než se podaří sladit doporučené postupy odborných společností, doporučuje Sekce diabetes a těhotenství ČDS následující postup:

1. Nová diagnostická kritéria je možné aplikovat pouze v případě správně provedeného standardního 75 g oGTT se stanovením všech 3 hodnot – tj. glykémie nalačno, v 60. min a ve 120. min.

2. V případě, že je provedena pouze dvoubodová křivka (glykémie nalačno a ve 120. min), je třeba ji hodnotit podle původních kritérií. Např. je-li glykémie nalačno 4,8 mmol/l a ve 120. min oGTT 8,1 mmol/l, nelze GDM spolehlivě vyloučit (podle nových kritérií) a pacientku je třeba přijmout do péče (na základě původních kritérií). Alternativou je zopakování testu s provedením úplné trojbodové křivky.

3. Při hodnocení výsledků oGTT doporučujeme zkontrolovat, zda byl test proveden metodicky správně. Zejména upozorňujeme na následující chyby:

- odběry nejsou provedeny ze žíly (kapilární krev nelze při oGTT použít, protože hodnoty se od venózní plazmy mohou lišit o 25 i více procent)
- glykémie nejsou stanoveny standardní laboratorní metodou (stále se setkáváme např. s měřením na glukometru)
- odběry jsou prováděny v ordinaci lékaře a vzorky následně sváženy k vyhodnocení do laboratoře, čímž dochází k časové prodlevě, která vlivem glykolýzy vede k chybným výsledkům testu (časová prodleva mezi odběrem a vyhodnocením glykémie nesmí být delší než 1 hod.)
- roztok 75 g glukózy je nahrazován nestandardními variantami (např. rozpuštěným moučkovým cukrem)
- nedodržení doby lačnění před testem (min. 8 hod.), užití léků před testem, které interferují s metabolismem glukózy (např. tyroxin), kouření během testu
- fyzická aktivita během testu – pacientky jsou odeslány se projít mezi jednotlivými odběry (kromě zkreslení výsledků je zde i bezpečností riziko)
- nedodržení časových intervalů mezi odběry (60. a 120. min od podání roztoku)

Jakákoliv z výše uvedených chyb může podstatným způsobem zkreslit výsledky testu, na základě kterých pak nelze spolehlivě vyloučit ani potvrdit diagnózu gestačního diabetu při použití původních ani nových kritérií. Apelujeme proto, aby diabetologové trvali na metodicky správně prováděném oGTT a případné chyby řešili s příslušnou laboratoří, event. odesílajícím gynekologem.